Čo Komora PM ponúka svojm členom?

 1. Členstvo v prestížnej Komore Projektových Manažérov a možnosť používánia označenia „Člen KPM“;
 2. Účasť na konferenciách a seminároch organizovaných komorou;
 3. Prístup k detailným informáciám o metodách projektového riadenia, ich uplatnenia v praxi a o skúsenostiach z tohto odboru;
 4. Prehľad o najnovších trendoch v odbore projektového riadenia, zahrňujúci informácie z rôznych organizácií a komunít (napr. PMI, PRINCE2, SPR);
 5. Informácie o aktuálnom dianí v odbore projektového riadenia (napr. semináre, konferencie, školenia);
 6. Zdieľanie informácií, poznatkov, procesov, šablón a nástrojov z odboru projektového riadenia;
 7. Získanie bližších informácií o možnostiach rozvoja a kariérnom postupe projektového manažéra;
 8. Výmena skúseností s ostatnými kolegami v rámci komory a kontakt na ďalších odborníkov z odboru projektového riadenia;
 9. Účasť v aktivitách komory pri šírení povedomia o projektovom riadení na akademickej pôde, v súkromom a štátnom sektore;
 10. Prístup do členskej časti webu a získavanie pravidelných informácií o dianí v komore;
 11. Možnosť vlastnej prezentácie člena na webových stránkach komory.

(členstvo je za 50€ na rok)