Projektový management

Projektové riadenie je profesná disciplína, ktorá sa primárne zaoberá plánovaním, organizovaním, riadením a zabezpečením zdrojov potrebným na dosiahnutie stanovených cieľov. Pre dosiahnutie projektových cieľov je potrebné vychádzať z daných podmienok a obmedzení. Typickými obmedzujúcimi faktormi sú obmedzenia v nákladoch a zdrojoch. Projektové riadenie využívajú pri realizácii projektov ako firmy, tak i jednotlivci.

Projekt je dočasné úsilie s definovaným začiatkom a koncom za účelom splnenia unikátnych cieľov a zámerov, na ktorých konci stojí určitá zmena. Táto zmena je dosiahnutá realizáciou výstupov projektu. Zmena zvyčajne nemôže byť realizovaná priamo, z dôvodu zložitosti a komplexnosti danej problematiky. Dočasný charakter projektov, stojí v kontraste s každodenným biznisom a činnosťami, ktoré sa vykonávajú opakovane alebo sú trvalého charakteru, ako sú napr. produkcia výrobkov alebo služieb. Všeobecne sú tieto dva spôsoby veľmi odlišné a vyžadujú rôzne technické zručnosti pri riadení.

Projektový manažér je osoba zodpovedná za stanovenie jasných a dosiahnuteľných cieľov projektu a následne za ich dosiahnutie. Projektový manažér býva často zástupcom klienta, ktorý stanovuje konkrétne potreby klienta, na základe znalosti firmy, ktorú reprezentuje. Musí byť schopný prispôsobiť sa rôznym vnútorným postupom a vytvára úzke väzby s poverenými zástupcami dodávateľa.

Každý rozsah a obtiažnosť projektu vyžaduje použitie adekvátnej metódy a nástrojov riadenia. Tie predstavujú popísané postupy pri riešení problémov v jednotlivých fázach projektu. Tieto postupy sú popísané v metodikách projektového riadenia. Metodiky môžu byť vlastné alebo prevzaté. Medzi najznámejšie metodiky projektového riadenia patria PRINCE2 a PMI. Projektový manažéri aj ďalší členovia tímu môžu preukázať svoju kvalifikáciu získaním certifikátu projektového manažéra.

Procesy certifikácie sú väčšinou zamerané na posúdenie spôsobilosti uchádzačov o ich zručnosti, ako riadiť projekty a správne zasadenie do kontextu projektu.

CERTIFIKÁCIA

PRINCE2

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) je procesne orientovaná metodika na efektívne riadenie projektov. Oproti certifikáciám IPMA a PMI ide v prvom rade o rámec, ktorý je zameraný všeobecne na životný cyklus projektu. Metodika nie je zameraná na tzv. soft skills.

PRINCE2 je štandard používaný pôvodne vládou Spojeného kráľovstva a je všeobecne uznávaný a používaný v súkromnom sektore. Tento štandard je teraz v Európe i SR pomerne rozšírený.

Medzi hlavné charakteristiky PRINCE2 patria:

● Zameranie sa na obchodné opodstatnenie projektu
● Definícia organizačnej štruktúry projektového tímu
● Produktovo orientovaný prístup
● Rozdelenie projektu do riaditeľných a kontrolovateľných fáz
● Flexibilita použitia pre rôzne veľkosti projektu.

PRINCE2 certifikát je v dvoch kvalifikačných úrovniach: PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner.

PRINCE2 Foundation je základná úroveň s cieľom naučiť sa základy a terminológiu v PRINCE2 metodike.

PRINCE2 Practitioner je druhá úroveň kvalifikácie a je vhodná pre tých, ktorí riadia projekty a to nielen v prostredí PRINCE2.

PMI

Inštitút PMI, ktorý vykonáva certifikáciu podľa knihy PMBOK – Project Management Body of Knowledge, je asi najväčšou organizáciou projektového riadenia na svete.

Najrozšírenejšia je táto metodika v USA. Certifikáty, najmä však PMP, sú známe po celom svete.

PMI ponúka komplexný certifikačný program pre odborníkov s rôznou úrovňou skúseností, ktorý podporí ich kariérny rast. V súčasnosti sú k dispozícii štyri certifikácia:

  • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM
  • Program Management Professional (PgMP)SM
  • Project Management Professional (PMP)®
  • Certified Associate in Project Management (CAPM)®
  • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM

Uchádzači , ktorí získajú certifikát PMI-SP musia preukázať svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti v odbore oblasti plánovania projektov. PMI-SP poskytuje odborné znalosti najmä pre tvorbu a udržiavanie časových harmonogramov projektu.

IPMA

Štandard projektového riadenia vytváraný a spravovaný International Project Management Association – IPMA (http://www.ipma.ch/) Competence Baseline (RBI) je na rozdiel od štandardu PMI PM bok definovaný kompetenčne. Nie je teda zameraný na presnú podobu definovaných procesov a ich konkrétnu aplikáciu, ale na schopnosti a zručnosti – kompetencie – projektových, programových, portfólio manažérov a členov ich tímov.

Túto filozofiu možno všeobecne prirovnať k problematike v kuchyni. To čo robí dobrého kuchára sú jeho schopnosti, zručnosti a určitý cit pre vec. Či potom varí podľa nejakej kuchárskej knihy (PM bok, PRINCE2, atď.) alebo si vytvára vlastné recepty je už potom skôr otázka kontextu. Nemehlu v kuchyni ani tá najlepšia kuchárska kniha nepomôže.

Standard ICB teda nediktuje procesy alebo dokumenty, avšak sa tejto téme úplne nevyhýba. Odporúča určité procesné kroky, ktoré treba vhodne aplikovať do konkrétnej projektovej situácie. Úrovňou kompetencie je potom vnímaná predovšetkým miera schopnosti vhodnej aplikácie do konkrétnej situácie. Je teda ponechaný veľký priestor kreativite a vlastnému názoru.

Určitou potenciálnou slabinou certifikácie podľa ICB je potom objektivita a schopnosť skutočného preverenia schopností a zručností uchádzačov o certifikáciu. Ak je preverovaná „iba“ znalosť procesov, ako u niektorých iných štandardov, je situácia o niečo jednoduchšia, že keď je snaha objektívne posúdiť schopnosti, kompetencie. Certifikačný proces IPMA je preto o niečo komplikovanejší ako len „abcd test“ a aj cez tento fakt je zrejmé, že to nie je na 100%.

Tretie vydanie IPMA ICB opisuje 46 základných kompetencií, ktoré sú rozdelené do troch oblastí – kontextové, behaviorálne a technické kompetencie. Oblasť technických kompetencií obsahuje 20 elementov, ktoré sa týkajú vlastného projektu a de facto obsahujú sadu nástrojov totožnú s PMI PM bok (WBS, CPM, EVM, …). Oblasť behaviorálnych kompetencií sa zameriava na mäkké zručnosti v oblasti projektového riadenia. Kontextových kompetencií je 11 a vzťahujú sa k projektu, programu, portfóliu a ich zasadenie v rámci okolí, teda organizácie, ktorá projekt realizuje a širšie aj legislatívnemu a biznis kontextu.

Určitým rozdielom oproti ostatným štandardom je potom aj vlastná podoba ICB. Vždy je jeden základný dokument ICB, ktorý platí všeobecne, medzinárodne, a je určený na rozpracovanie národnými organizáciami, členmi IPMA (ktorých je v súčasnosti 45 na piatich kontinentoch) do lokálneho prostredia. Vznikajú tak tzv. National Competence Baselines – NCB.

Program Management Professional (PgMP)SM

Certifikácia PgMP ponúka prvá osvedčenie PMI, ktoré preukazuje zručnosti tak v oblastiach riadenia projektov, ako aj programov. Predpokladom získania tejto certifikácie je splnenie podmienok v oblasti skúseností, vzdelania a odborných znalostí a absolvovaní prísneho procesu posudzovania žiadosti uchádzača o certifikáciu a tri vyhodnotenia. Certifikácia CAPM, PMP alebo PMP-SP nie sú pre získanie certifikácie PgMP nutné.

Project Management Professional (PMP)®

Certifikácia PMP preukazuje majstrovskú úroveň zručností potrebných pre riadenie projektu. Držitelia certifikácie PMP objektívne dosahujú lepšieho platového ohodnotenia než ich necertifikované náprotivky. Pre získanie certifikácie PMP je nutné splniť požiadavky, ktoré objektívne zhodnotia skúsenosti, vzdelanie a odborné znalosti uchádzača.

Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Certifikácia CAPM je navrhnutá špeciálne pre členov projektových tímov. Certifikácia CAPM má za cieľ zlepšiť celkový úspech projektu tým, že zaistí dostatočnú znalosť projektového riadenia aj v rámci projektového tímu. Uchádzač o certifikáciu CAPM, musí splniť príslušné požiadavky na skúsenosti, vzdelanie a odborné znalosti. Musí tiež zložiť skúšky, ktoré sa hodnotia jeho vedomosti štandarde Project Management Body of Knowledge (PMBOK).