Čo je KPM?

Komora Projektových Manažérov, z.s. (ďalej aj „Komora Projektových Manažérov“, „Komora PM“, „KPM“ alebo „komora“) je:

  • Právnickou osobou zapísanou v spolkovom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele L, vložke číslo 22900 dňa 10. 4. 2015 pod identifikačným číslom 228 90 335.
  • Spolkom podľa § 214 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.
  • Samosprávnym a dobrovoľným zväzkom združujúcim členov k napĺňaniu spoločného záujmu.
  • Úplný výpis zo spolkového registra nájdete tu

Vízia Komory PM

„Profesia projektového manažéra v ČR a SR má silné, pragmaticky zamerané odborné zázemie, ktoré je nezávislé na použitej metodike alebo príslušnosti k určitému odboru trhu.“

Misia Komory PM

  • Budovanie odborného zázemia, nezávislého na metodike, odbore, zamestnávateľovi, na ktoré sa bude môcť obracať verejnosť v otázkach projektového riadenia;
  • Rozšírenie povedomia o projektovom riadení;
  • Kultivácia profesie projektových manažérov aktívnym pôsobením v komerčnej sfére, štátnej správe a v školstve;
  • Zdieľanie informácií a skúseností medzi projektovými manažérmi;
  • Spolupráca s ostatnými združeniami v odbore projektového riadenia bez ohľadu na odvetvie pôsobenie a použitú metodiku.

Riadiaci výbor

Meno Úloha v riadiacom výbore Členstvo v komore
Michal Korf
Michal je novým prezidentem komory a bude komoru
řídit a reprezentovat navenek. Kromě toho by se rád
zaměřil na novou vizi KPM, její zviditelnění a větší
aktivitu a přínos vůči členům.
Členem KPM je od roku 2013, od roku 2014 je členem řídícím výboru KPM na pozici programového ředitele.
Hana Ducháčková
Hanka je viceprezidentkou pro Čechy, v této oblasti se zaměří na organizování odborných akcí pro členy. Dále by se chtěla aktivně zapojit do budování komunikační platformy pro členy a knowledge base. Hanka je členkou komory od roku 2018. Pravidelně se svým týmem navštěvuje konferenci, v letošním roce se dokonce ujala role speakra.
Pavel Kořenek
Pavel se stel viceprezidentem pro Moravu, kde by chtěl pokračovat v pořádání akcí pro členy v tomto regionu. Dále by se chtěl věnovat aktivitám, které by pomohly rozšířit členskou základnu KPM. Pavel je členem KPM
od roku 2012 a pod hlavičkou KPM se aktivně podílí na realizaci
Networkingových akcí v rámci Moravy a celkové osvětě a propagaci projektového řemesla v obecné rovině a akvizicím  partnerských společností do KPM.
Boris Zovčák
Boris se stal viceprezidentem pro Slovensko. Jeho cieľ je etablovať KPM na Slovensku tvorením členskej
základne, pracou na networkigoch a odborných setkáních.
Boris pôsobí v komore od roku 2016, od roku 2018 je členom Riadiaceho výboru. Počas pôsobenia v komore spolu s kolegami pravidelne organizuje projektové raňajky v Bratislave, v roku 2020 naštartoval prvé networkingy aj v Poprade.
David Šnorek
David nadále zastává pozici finančního ředitele, je odpovědný za finanční procesy v KPM, rozpočet
a hospodaření KPM.
David je jeden ze zakládajících členů KPM a členem Core týmu. Od roku 2013 David zastává pozici CFO.
Oliver Čapčík
Oliver na pozice člena ŘV bude řídit
řídit samostatný stream konference Project, Agile & Leadership.
Oliver je jedním ze zakládajících členů KPM a od doby jejího vzniku se aktivně zapojuje do aktivit
Komory. V posledních letech Oliver vede programový výbor konference a letos pracuje i v roli Senior Usera konference.
Matěj Gosman
Matěj bude dále zodpovědný za oblast partnerství, kde chce usilovat o propojení KPM se zajímavými firmami z českého a slovenského prostředí. Také by chtěl přispět k
rozšiřování členské základny především o čerstvé absolventy. Při této činnosti by rád uplatnil své vazby na akademickou obec..
Matěj je členem KPM od roku 2019 a v rámci své činnosti se podílí na organizaci Project, Agile &
Leadership Conference – v roce 2022 jako projektový manažer ročníku.
Martin Šoltés
Martin bude zodpovědný za oblast
marketingu. Má na starosti prezentaci KPM.  Martin by chcel spolu s Borisom vyraznejsie
rozbehnut networking na Slovensku, a to formou organizovanie roznych ranajok, pripadne webinarov.
Martin je členem komory od roku 2018. Spolu s Borisem se především aktivně podílel na organizaci akcí a networkingů na Slovensku.
Zbyněk Šlosar
Zbyněk se bude věnovat oblasti IT, rád by využil svých zkušeností a schopností a aktivně podporoval interní i externí komunikaci KPM. Zbyněk je členem Komory  Projektových Manažerů od června 2013 a od té doby aktivně přispívá k
působení KPM. V roce 2016 se stal prezidentem komory, kde působil 6 let.

Čestný prezident

Martin Klusoň

Na Členskej schôdzi 22.9.2016 bol Martin zvolený čestným prezidentom komory. Ako prednášajúci pravidelne vystupuje na konferenciu projektového riadenia.

Je zakladateľom Komory projektových manažérov, od roku 2011 do roku 2016 pôsobil v úlohe prezidenta KPM.

Martin je tiež zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Symphera s.r.o. Je akreditovaný PRINCE2®, PMP® a PRINCE2 Agile® školiteľ, konzultant a skúsený projektový manažér.

Vo svojej školiace praxi úročí svoje mnohoročné skúsenosti s projektovým riadením a poslucháčov učí nielen metodike, ale odovzdáva im praktické rady, ako metodiku implementovať do reálneho života. Pod jeho vedením úspešne zložilo napr. Skúšku PRINCE2® už viac ako 1000 projektových manažérov nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku, v Nemecku, Holandsku, Dánsku, Belgicku, USA či Veľkej Británii.

Vo svojej konzultačnej praxi Martin úročí svojej viac ako 17-ročné skúsenosti z realizácií IT projektov. Aktívne pomáha klientom s nastavením PMO, dohľadom nad projektmi, meraním zrelosti spoločnosti, projektov alebo projektových manažérov, s auditmi projektov a v ďalších oblastiach.

Má skúsenosti s riadením mnohých projektov vrátane komplexných programov, v ktorých figurovalo niekoľko dodávateľov, pre českých i zahraničných klientov. Martin pracoval na pozíciách projektového manažéra, programového riaditeľa či manažéra kvality.