Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím, aby Komora projektových manažérov (Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko, IČO: 22890335, Spolok zapísaný v spolkovom registri Okresného súdu Praha, oddiel L, vložka 22900) spracovala moje osobné údaje podľa GDPR, a to v rozsahu titul , meno a priezvisko, názov spoločnosti, e-mail a telefónne číslo, získaných v súvislosti s členstvom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem na tieto účely:

  • starostlivosť o členov
  • komunikácia s členmi
  • distribúcia ponúk v oblasti projektového riadenia
  • distribúcia noviniek, trendov v oblasti projektového riadenia

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas. Beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu office@komorapm.cz alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.

Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od Komore informáciu, aké moje osobné údaje spracúva,
  • požadovať vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať vymazanie týchto osobných údajov

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžem obrátiť na Komoru samotnú alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.